Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Nytt läkemedel har effekt på både sömnlöshet och nedsatt funktionsnivå dagen efter

Det nyligen FDA-godkända läkemedlet, daridorexant, mot sömnstörningar, förbättrar sömnlöshet, sömn och nästa dags funktionsnivå hos personer med sömnproblem, även efter 3 månader.

Detta visar två nya fas-3-studier utförda på 156 kliniker i 17 olika länder.

Sömnlöshet – definierat som en kombination av brist på och/eller dålig sömn och en därav följande negativ påverkan på funktionsnivå under dagtid – är ett vanligt problem. Men ett nytt läkemedel mot sömnlöshet hos vuxna, daridorexant, som FDA godkände den 10 januari i år, verkar kunna hjälpa de upp till 10 till 15 procent av vuxna som lider av de symtom som utgör de diagnostiska kriterierna för sömnlöshet. Detta visar en nyligen publicerad studie i The Lancet, baserad på två multicenter, randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade, fas 3-studier: Safety and efficacy of daridorexant in patients with insomnia disorder: resultat.

Studiens försteförfattare, Emmanuel Mignot, professor vid Stanford University i USA, säger om bakgrunden till studierna att läkemedlet som är baserat på en dubbel orexinreceptorantagonist, vilken verkar genom att blockera bindningen av orexiner, en slags neuropeptider för ökad vakenhet. Läkemedlet verkar alltså genom att minska överaktiv vakenhet, i motsats till nuvarande läkemedel mot sömnlöshet, som verkar sederande på hjärnan.

Om studiernas utformning skriver professor Emmanuel Mignot:

- Funktionsnivån under dagtid är nedsatt hos personer med sömnlöshet. Nuvarande läkemedel baserat på dubbla orexinreceptorantagonister har visat effekt mot sömnlöshet, men behandlar inte alla aspekter av denna sjukdom. Vår uppgift var att utvärdera säkerheten och effekten på natt- och dagsymtom vid behandling med daridorexant, en ny dubbel orexinreceptorantagonist, mot sömnlöshet.

Vuxna över 18 år med sömnlöshet randomiserades till behandling antingen med daridorexant 25 mg, 50 mg eller placebo (studie 1) eller daridorexant 10 mg, 25 mg eller placebo (studie 2) varje kväll i 3 månader. Tilldelningen av behandlingen maskerades för så väl som patienter, forskare, samt sjukhuspersonal.

De primära effektmåtten var förändring från baslinjen i ”vakentid efter insomning” (WASO) och ”latens till ihållande sömn” (LPS), mätt med polysomnografi, vid månaderna 1 och 3. De sekundära effektmåtten var förändring från baslinjen i ”självrapporterad total sömntid” och poäng i domänen ”sömnighet” i Insomnia Daytime Symptoms and Impacts Questionnaire (IDSIQ) vid 1 och 3 månader.

Den första studien pågick från juni 2018 till februari 2020 med totalt 930 inskrivna patienter, medan den andra studien med 924 patienter pågick från maj 2018 till maj 2020. Båda studierna visar på förbättrad insomning, bättre sömn och färre symtom på grund av sömnlöshet under dagtid, både efter en månad och efter tre månaders behandling.

I studie 1 minskade WASO och LPS signifikant efter en månad hos de deltagare som fick en dos på 50 mg daridorexant, jämfört med gruppen som fick placebo. Samma effekt sågs hos patienterna som fick 25 mg, även om effekten var något mindre än för 50 mg. Efter 3 månaders behandling rapporterade deltagarna som fick daridorexant fortfarande förbättrad sömn, även om den positiva effekten på funktionsnivån i vardagen var högst för de patienter som fick 50 mg.

Studie 2, som till stor del bekräftade resultaten från studie 1, visade också att de patienter som endast fick 10 mg daridorexant inte skiljde sig signifikant från placebogruppen, vare sig i förhållande till WASO eller till förbättringar i den dagliga funktionivån.

Förekomsten av biverkningar var jämförbar mellan studierna. I studie 1 rapporterades biverkningar hos 116 (38 %) av 308 patienter i gruppen daridorexant 50 mg, 117 (38 %) av 310 i gruppen daridorexant 25 mg och 105 (34 %) av 309 i placebogruppen. I stude 2 rapporterades biverkningar hos 121 (39 %) av 308 deltagare i gruppen daridorexant 25 mg, 117 (38 %) av 306 i gruppen daridorexant 10 mg och 100 (33 %) av 306 i placebogruppen.

- Nasofaryngit och huvudvärk var de vanligaste biverkningarna i alla grupper. Ett icke-behandlingsrelaterat dödsfall (hjärtstopp) inträffade i gruppen daridorexant 25 mg i studie 1, skriver professor Emmanuel Mignot, som avslutar:

- Daridorexant 25 mg och 50 mg förbättrade sömnresultaten. Styrkan 50 mg förbättrade också funktionsnivån under dagtid hos personer med sömnlöshet, vidare var säkerhetsprofilen för läkemedlet gynnsam.

EMA utvärderar för närvarande läkemedelsföretagets Idorsias ansökan om godkännande för försäljning av daridorexan även i Europa.