Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Nästan var femte epilepsipatient har lesioner i hjärnan

En dryg tredjedel av alla patienter med fokal epilepsi har lesioner i hjärnan, och hos hälften av dem kan lesionerna associeras med epilepsi. Dessa så kallade epileptogena lesioner är särskilt vanligt förekommande bland yngre patienter.

Detta visar en amerikansk studie som har publicerats i tidskriften Neurology. I studien, från Human Epilepsy Project, genomfördes 3T MRI-skanningar av hjärnan hos 418 patienter med nyligen diagnostiserad fokal epilepsi. Abnormiteter observerades i 35,6 procent av skanningarna och i ungefär hälften av dem (18,7 procent) bedömdes dessa vara relevanta för epilepsi.

De vanligaste epileptogena lesionerna var missbildningar i hippocampus och tumörer. På fjärde plats kom hippocampal skleros som förekom hos 2,6 procent bland de deltagande patienterna. De överlägset vanligaste abnormiteterna som inte var relaterade till epilepsi var förstorade ventriklar och kortikal atrofi.

Abnormiteter av alla slag förekom främst hos de äldre patienterna, medan epileptogena lesioner var vanligare bland de yngre. Således var patienter med lesioner associerade med epilepsi i genomsnitt 8,8 år yngre, än patienter där lesionerna inte hade något samband med epilepsi. Däremot var förekomsten av epileptogena lesioner inte associerad till kön, familjehistoria eller typen av epileptiskt anfall.

Forskarna bakom studien påpekar att kunskap om epileptogena lesioner kan vara betydande för patienternas behandling och prognos.