Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Bestämning av κ fria lätta kedjor kan diagnostisera MS

En κ fri lätt kedja (κ FLC) med ett index över 6,1 är ett lika säkert sätt att diagnostisera multipel skleros (MS) som att mäta IgG oligoklonala band (OCB) i cerebrospinalvätskan.

De båda diagnostiska metoderna bygger på att MS kännetecknas av en hög syntes av IgG i ryggmärgskanalen. Bestämning av OCB är en väletablerad metod för att påvisa detta men under det senaste decenniet har det fokuserats på om mätning av κ FLC kan vara ett attraktivt alternativ som är enklare, billigare, mer tillförlitligt och som baseras på exakta mätvärden, snarare än subjektiva bedömningar.

Nu har forskare från Medizinische Universität Innsbruck i Österrike granskat 32 studier där den diagnostiska precisionen hos κ FLC har bedömts på totalt 3 322 patienter med MS eller kliniskt isolerat syndrom (CIS) samt hos 5 849 friska kontroller. Resultaten av metaanalysen har precis publicerats i Multiple Sclerosis Journal där forskarna drar slutsatsen att den nya metoden ger lika precisa diagnoser som den gamla.

Alla studier i metaanalysen utvärderade κ FLC-index och med denna metod kunde MS/CIS diagnostiseras med ett viktat genomsnitt för sensitivitet på 88 procent och specificitet på 89 procent. Som jämförelse gav OCB-metoden en sensitivitet på 85 procent och en specificitet på 92 procent. Forskarna beräknade gränsvärdet för diagnos av MS/CIS till ett κ FLC-index på 6,1.

Några av studierna hade också utvärderat nivån av κ FLC baserat på fraktioner, koncentrationer eller kvoter, och i alla dessa fall låg den diagnostiska precisionen på samma nivå som vid κ FLC-index.