Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Triptaner är en säker behandling för migränpatienter med hög risk för hjärt-kärlsjukdom

En ny analys visar att triptaner jämfört med NSAID, är förenat med markant färre fall av allvarlig hjärt-kärlsjukdom (CVD) hos patienter med redan existerande hjärt-kärlsjukdom.

Befintlig CVD är en kontraindikation för behandling med triptaner, men en ny stor amerikansk real-world-studie visar på färre fall av allvarlig CVD jämfört med NSAID hos patienter med redan existerande CVD. Detta framkom när forskarna bakom studien presenterade datan i ett inlägg (# IOR-06) vid American Headache Societys årliga konferens i Denver, Colorado.

Forskare knutna till bland annat Mayo Clinic och GlaxoSmithKline analyserade registerdata från mer än 12 000 migränpatienter som hade behandlats på Mass General Brigham i Boston under 14 år och som hade minst en CVD-diagnos året innan behandlingsstart.

Individuella orsaker

Patienterna behandlades med antingen triptaner (33%), NSAID (17%) eller opioider/butalbital (50%), en terapi som inte rekommenderas som behandling av migrän i Danmark. I de tre kohorterna var de vanligaste läkemedlen sumatriptan (59%), ibuprofen (62%) respektive butalbital (39%) och oxikodon (27%).

De statistiska analyserna visade att risken för blodproppar i hjärtat, hjärnan eller dödsfall på grund av kardiovaskulära orsaker, så kallade Major Adverse Cardiovascular Events (MACE), var 1,0 procent vid behandling med triptan, medan den var 3,8 respektive 4,5 procent vid behandling med NSAID respektive opioider/butalbital.

Det justerade hazard ratio (HR) för MACE vid triptaner vs. NSAID var 0,46 (95 % KI: 0,29–0,71; p <0,01), medan HR vid triptaner vs. O/B var 0,38 (95% KI: 0,22–0,67; p <0,01). Dataunderlaget var inte tillräckligt stort för att statistiskt signifikant påvisa hur de tre behandlingarna påverkade de individuella orsakerna till MACE, men trenden var likartad.