Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Ospecifika demensdiagnoser ökade under coronapandemin

Demensutredningen i Sverige har försämrats under coronapandemin och framförallt har äldre kvinnor drabbats. Det visar en omfattande svensk registerstudie.

Covid-19 är förknippat med ökad dödlighet bland demenspatienter och pandemin har haft stor inverkan på kvaliteten av demensutredning och vård av demenspatienter. Detta konkluderar forskare från Karolinska Institutet och Umeå Universitet som presenterar studien i en muntlig session vid EAN 2022 lördag eftermiddag.

Studien visar bland annat att andelen ospecifika demensdiagnoser har ökat under pandemin och detta kan enligt forskarna vara ett tecken på att kvaliteten av demensutredningen har försämrats. De anser också att försämringen kan få allvarligt långsiktiga konsekvenser och att problemet är så stort att det behövs politiska åtgärder för att lyfta insatserna igen.

Ökat antal ospecifika diagnoser

Studien bygger på data från rikstäckande svenska register från åren 2015–2019, utifrån vilka forskarna har kartlagt diagnostiseringen av demens åren före och under coronapandemins första år. Med hjälp av multivariat regressionsanalys har forskarna även estimerat värden för de delelement av den svenska demensutredningen som studien fokuserar på för 2020.

Analyserna visar att covid-19 under 2020 var orsak till en periodvis ökad dödlighet bland demenspatienter och att perioderna med ökad dödlighet sammanföll med det årets pandemivågor. Fördelningen av diagnoskoder för demens var signifikant förändrad i alla regioner, och denna förändring korrelerade med utbredningen av covid-19, men inte med dödligheten.

Man såg en minskning av alla demensdiagnoser samtidigt som andelen ospecifika demensdiagnoser ökade, varav framför allt äldre kvinnor drabbades. Forskarna har också gjort preliminära analyser av data från 2021, vilka bekräftar tendensen.

Studien presenterades på den neurologiska kongressen EAN i slutet av juni av Bengt Winblad, professor vid Sektionen för Neurogeriatrik under Institutionen för Neurobiologi vid Karolinska Institutet.