Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Aimovig har även effekt på migränpatienter med aura

Aimovig (erenumab) är en säker behandling som ger migränpatienter, med eller utan aura, färre månatliga migrändagar, samt en mindre månatlig konsumtion av migränmediciner, visar en ny studie.

Aimovig, är en human monoklonal antikropp som binder till receptorn för Calcitonin gene-related peptide (CGRP). Receptorn finns på ställen som har betydelse för patofysiologin vid migrän. Behandlingen med Aimovig leder till färre migrändagar och minskad användning av förebyggande medicin hos migränpatienter med eller utan aura, jämfört med placebobehandling. Detta framgår av en sekundär analys av data från fyra randomiserade kliniska studier som nyligen publicerats i JAMA Neurology.

Den bakomliggande orsaken till migränaura tros vara en spridning av en depressionsliknande aktivitet över hjärnans cortex. Därför har det varit oklart om monoklonala antikroppar, som inte passerar blod-hjärn-barriären är lika effektiva vid migrän med aura. Dessutom är det, mot bakgrund av att det finns ett samband mellan migrän med aura och hjärt-kärlsjukdom, viktigt att få data om säkerheten vid en given behandling för denna patientgrupp. 

Tidigare studier har indikerat att patienter med migrän med aura responderar annorlunda på behandling med Aimovig än patienter utan aura. Eftersom det även funnits exempel på att CGRP-baserad behandling utlöst migränattacker hos patienter med aura, har det varit oklart om Aimovig skulle ha effekt hos denna patientgrupp. 

Men nu visar den sekundära analysen av de fyra randomiserade studierna att Aimovig ger en minskning av antalet migrändagar och ett minskat behov av förebyggande behandling även hos migränpatienter med aura. Effekter som man såg både under den dubbelblinda behandlingsfasen och under förlängningsfaserna. Den största minskningen av migränsymtom sågs hos patienter som fick Aimovig under hela studietiden.

Forskarna drar därför slutsatsen att Aimovig även kan ha effekt hos migränpatienter med aura, samt att säkerhetsprofilen är densamma som vid behandling av patienter utan aura.