Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Även rent cannabidiol orsakar biverkningar hos barn

Rent CBD kan lindra epileptiska anfall hos barn med Dravets syndrom, men kan också orsaka minskad aptit och ha en negativ inverkan på fysisk utveckling. Medicinsk cannabis, som innehåller både CBD och THC, kan hos barn vara förknippat med psykiska biverkningar.

Detta visar en ny granskning som nyligen publicerats i Nature Neurology, där israeliska och belgiska forskare har analyserat befintlig evidens om effektivitet och säkerhet vid behandling med medicinska cannabinoider hos barn.

Bakgrund till studien är att cannabinoid-relaterade biverkningar hos vuxna, primärt vid exponering för THC, i tidigare studier har associerats med fysiologiska reaktioner, inklusive hypertermi, rabdomyolys, ökad aptit och hypoglykemi. Dessutom är rekreativt bruk av cannabis förknippat med kognitiva och beteendemässiga effekter såsom ökad risk för psykos och schizofreni, kognitiva störningar hos unga, samt ökad risk för depression.

Cannabis kan påverka fostrets utveckling

Vid oavsiktligt intag av cannabis hos barn har symptom som takykardi och mydriasis rapporterats, liksom neurologiska symptom såsom letargi, ataxi och långvarig koma. Evidens tyder också på att gravida kvinnor som använt cannabis kan påverka fostrets neurologiska utveckling med ökad risk för autism som följd. Cannabis i moderns bröstmjölk är dessutom associerat med möjlig nedsatt motorisk utveckling hos barn.

Granskningen inkluderade alla tidigare studier fram till 11 maj 2020 som har evaluerat effektiviteten och säkerheten vid behandling med medicinska cannabionoider hos barn. De flesta studierna rapporterade epilepsi, behandlingsresistent epilepsi eller illamående och i samband med cytostatikabehandlingar, smärta. Totalt inkluderades åtta studier i metaanalysen, samtliga var randomiserade och kontrollerade. Slutsatsen var att ett antal biverkningar bör beaktas när man överväger behandling med medicinsk cannabis hos barn.

- Man bör övervaka aptiten och den fysiska utvecklingen hos barn som exponeras för CBD. Dessutom är den medicinska cannabis som innehåller både CBD och THC sannolikt förknippad med oönskade mentala biverkningar. Dessa effekter bör därför tas i beaktning före och under behandlingen och bör även undersökas i långtidsstudier. Det verkar som om CBD är associerat med kliniska förbättringar av Dravets syndrom, men också med minskad aptit. Därför bör de oönskade psykiska biverkningarna studeras närmare, skriver forskarna.